ประกาศของคณะปฏิวัติ
                     ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)

                          -------

          โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
   ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายเป็นเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดอัคคีภัย 
   เนื่องจากผู้บรรจุได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ 
   และสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุไม่ได้มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการ
   ป้องกันอัคคีภัย จึงเห็นสมควรให้มีกฎหมายควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
   เหลวเพื่อขจัดต้นเหตุอัคคีภัยและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
          "ก๊าซ" หมายความว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวดังต่อไปนี้อย่างใด
   อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัล
   บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส์
          "บรรจุ" หมายความรวมถึงการถ่ายจากภาชนะหนึ่งใส่อีกภาชนะหนึ่ง
          "เจ้าพนักงาน" หมายความว่า อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
   ตำรวจมอบหมายสำหรับเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัด
   หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับเขตจังหวัดอื่น
          "นายตรวจ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ตรีขึ้นไป
   หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
   เจ้าพนักงาน

          ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดบรรจุก๊าซใส่ในภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า
   ห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
   ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

          ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง
   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
          (1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต
   แบบใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไม่เกินฉบับ
   ละหนึ่งร้อยบาท การแสดงใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
          (2) ขนาดส่วนบรรจุ วิธีบรรจุก๊าซในภาชนะ และสถานที่บรรจุหรือ
   เก็บก๊าซ
          (3) ลักษณะของภาชนะแต่ละแบบหรือชนิดที่ใช้บรรจุก๊าซ รวมทั้งอุปกรณ์
   นิรภัยของภาชนะ
          (4) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ
          (5) เครื่องหมายที่จะแสดงบนภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ
          (6) อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน นายตรวจ และลักษณะบัตร
   ประจำตัวของนายตรวจ
          กฎกระทรวงตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
   หกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
   ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ข้อ 5 ผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวาง
   โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

          ข้อ 6 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามข้อ 3 (2) (3) หรือ 
   (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

          ข้อ 7 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือนายตรวจซึ่ง
   ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
   หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของ
   คณะปฏิวัติฉบับนี้

          ข้อ 9* ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          *[รก.2514/148/1พ./29 ธันวาคม 2514]

               ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2514
                          จอมพล ถ. กิตติขจร
                            หัวหน้าคณะปฏิวัติ